Polski rynek opakowań z tworzyw sztucznych

Wartość produkcji opakowań z tworzyw stanowi ok. 30% produkcji opakowań(5% największy producent opakowań) jako całości. Roczna wartość tej produkcji zbliża się już do 1,5 mld USD i 1,2 mld EUR w roku 2005 (w oparciu o własne szacunki). Dynamika wzrostu produkcji wyrażona w tych walutach jest znacznie wyższa, zwłaszcza w roku 2005 ze względu na silną pozycję złotówki. Jak widać, tempo wzrostu produkcji (a także rynku, ponieważ rozmiary obu są zbliżone, o czym niżej) jest dwucyfrowe w cenach bieżących, poczynając od roku 2000(10% to opakowania jednorazowe). Jeszcze na początku dekady import opakowań z tworzyw znacznie przewyższał eksport, jednak od roku 2003 rozpoczynają się nadwyżki eksportu nad importem, raczej nieznaczne.
Biorąc pod uwagę niewielkie różnice między eksportem i importem, można oszacować rozmiary rynku na zbliżone do rozmiarów krajowej produkcji, tzn. na nieco pow. 1200 mln USD w 2004 i 1450 mln USD w roku 2005, a różnice między tymi wielkościami pochodzą w największej mierze z wahań kursowych złotego wobec dolara. Na eksport trafiła prawie 1/3 wytworzonych w kraju opakowań z tworzyw w roku 2004, a import stanowił nieco pow. 1/3 krajowej produkcji. Przeważającym kierunkiem polskiego eksportu są Niemcy – ok. 1/3 eksportu w ostatnich latach. Ponadto opakowania są eksportowane do Rosji, Czech, Belgii, Ukrainy, Litwy. Podobnie w imporcie udział Niemiec wynosi ok. 30%(ekspozytory, a następni partnerzy to W. Brytania, Francja, Włochy, Austria i Chiny.